REGULAMIN

Platformy e-learningowej „Chcę zostać”

 

(obowiązuje od 08-04-2024)

 

§ 1

Słowniczek

Ilekroć poniżej używa się pojęcia:

 1. Moderacja - działania podejmowane przez Progresion, mające na celu wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie Niedozwolonych Treści, w tym środki wdrażane przez Progresion, które wpływają na ich dostępność, widoczność i osiągalność Niedozwolonych Treści, w szczególności ograniczenie dostępu do Niedozwolonych Treści lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez Użytkowników, w szczególności zawieszenie lub usunięcie konta Użytkownika oraz zablokowanie Użytkownikowi możliwości korzystania z Platformy;
 2. Niedozwolone Treści – Treści Użytkownika zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. propagujące przemoc lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich lub Treści niezgodne z Regulaminem;
 3. Platforma – należy przez to rozumieć platformę e-learningową należącą do Progresion i prowadzoną pod adresem: www.chcezostac.pl.
 4. Progresion – należy przez to rozumieć Progresion spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-831) przy ul. Twardej 44; o kapitale zakładowym w wysokości 220.000 zł opłaconym w całości, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS pod numerem 0000786204; NIP: 5272893233; REGON: 383354706;
 5. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, o którym jednocześnie mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Szkolenie – nagranie audiowizualne zawierające wykład podstaw danej dziedziny edukacji. Szkolenie jest treścią cyfrową, tj. treścią wytwarzaną i dostarczaną w postaci cyfrowej niezapisaną na materialnym nośniku. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Szkoleniu, dotyczy to też towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej;
 7. Treści – materiały i/lub informacje przechowywane i udostępnione przez Progresion w ramach Platformy na żądanie Użytkownika, w szczególności opinie;
 8. Umowa sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, i dotyczącą udostępniania przez Progresion na rzecz Użytkownika Szkolenia;
 9. Usługa – należy przez to rozumieć sprzedaż szkoleń poprzez platformę prowadzoną przez Progresion w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.
 10. Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Platformę oraz odpowiednio osobę, która dokonała zakupu Szkolenia.

§ 2

Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy, świadczenia usług przez Progresion, zawierania Umów sprzedaży oraz wskazuje na prawa i obowiązki Użytkownika.
 2. Regulamin jest w każdej chwili dostępny pod adresem www.chcezostac.pl.
 3. Stroną Umowy sprzedaży mogą być osoby, które ukończyły 18 lat. W wypadku osób w wieku 13-18 lat, dla skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży niezbędna jest zgoda ich opiekuna prawnego. W wypadkach wątpliwych Progresion może zażądać przedstawienia takiej zgody na piśmie.
 4. W celu korzystania z usługi Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu. Szczegółowe wymagania techniczne korzystania z Platformy zawarte są w załączniku nr 1.
 5. Informacje o funkcjonalnościach szkoleń oraz technicznych środkach ich ochrony, dostępności wsparcia technicznego i aktualizacji, a także mających znaczenie kompatybilnościach i interoperacyjnościach szkolenia, o których Progresion wie lub powinien wiedzieć, znajdują się na Platformie w zakładce dotyczącej danego Szkolenia lub na Platformie.
 6. Szkolenia stanowią własność intelektualną Progresion i objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 7. Z Progresion można się skontaktować w następujący sposób:
  1. mailowo na adres: biuro@chcezostac.pl;
  2. poprzez formularz kontaktowy dostępny na Platformie;
  3. poprzez chat dostępny na Platformie;
  4. pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

§ 3

Procedura zawarcia Umowy 

 1. Użytkownik nabywa Szkolenie zawierając Umowę sprzedaży za pośrednictwem Platformy, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
 2. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Umowa sprzedaży zawarta jest w momencie dokonania płatności za Szkolenie.
 4. Dla zawarcia Umowy sprzedaży, Użytkownik zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail oraz dokonać płatności w sposób wskazany na Platformie.
 5. Operatorem płatności jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez KNF, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, KRS: 0000274399; NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444.
 6. Z momentem zawarcia Umowy sprzedaży Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranego przez siebie i opłaconego Szkolenia, zaś na podany przez niego adres e-mail wysyłane są dane (login i hasło), za pomocą których może się on następnie zalogować do Platformy tworząc bezpłatne konto Użytkownika.
 7. Progresion może wprowadzać czasowe promocje sprzedaży polegające na obniżeniu ceny poszczególnych Szkoleń lub ich sprzedaży w pakietach. Sprzedaż promocyjna może być związana ze szczególnymi warunkami korzystania z Usługi, o których Progresion informuje na Platformie.
 8. Umowa sprzedaży może być także zawarta przez osobę, która nie może dokonać czynności wskazanych w ust. 2-4 powyżej. Wówczas powinna ona wysłać zamówienie szkolenia na adres biuro@chcezostac.pl. W zwrotnej wiadomości e-mail osoba taka otrzyma dane do dokonania płatności. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Progresion, stosuje się ust. 6.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6 powyżej, zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta oraz fakturę. Użytkownik w ramach swojego konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie zamówień. 

§ 4

Instrukcja i zasady korzystania z usługi 

 1. Zakupione przez Użytkownika Szkolenie jest dostępne dla Użytkownika przez okres 1 roku od zawarcia Umowy sprzedaży. Po upływie tego okresu, Szkolenie jest dalej dostępne dla Użytkownika tak długo, jak długo dostępne jest ono na Platformie. 
 2. Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Platformy i logować się z maksymalnie 3 różnych urządzeń końcowych.
 3. Użytkownik może korzystać ze Szkolenia poprzez kliknięcie w link podany w wiadomości e-mail potwierdzającej zakup lub poprzez wybór Szkolenia na koncie. Szkolenie jest udostępniane w formie transmisji cyfrowej. Użytkownik nie ma możliwości pobrania Szkolenia na swoje urządzenie końcowe.
 4. Szkolenie jest udostępniane w najnowszej wersji, dostępnej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i jest zgodne z Umową sprzedaży przez cały okres jego dostępności dla Użytkownika. Progresion poinformuje o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności szkoleń z Umową sprzedaży, a Użytkownik powinien wówczas zainstalować ta aktualizację w rozsądnym terminie, w szczególności w czasie wskazanym przez Progresion. Jakiekolwiek zmiany w Szkoleniach, inne niż niezbędne do zachowania zgodności Szkoleń z Umową, mogą być wprowadzane w wyjątkowych okolicznościach. Użytkownik zostanie poinformowany z wyprzedzeniem o wprowadzanych zmianach. 
 5. Jeżeli Użytkownik nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Progresion zgodnie z ust. 4 powyżej, Progresion nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści Szkolenia z Umową sprzedaży wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
 1. poinformował Użytkownika o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
 2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Progresion.
 1. Użytkownik nabywa Szkolenie wyłącznie dla własnego użytku prywatnego jako konsument lub jako przedsiębiorca na prawach konsumenta. Jakiekolwiek wykorzystanie, w tym upowszechnianie, kopiowanie, wprowadzanie zmian oraz udostępnianie Szkolenia osobom trzecim, indywidualnie lub publicznie, odpłatnie albo nieodpłatnie, uprawnia Progresion do odebrania Użytkownikowi dostępu do Szkolenia, żądania zwrotu zapłaconej ceny, a także dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług oraz w celu ochrony zgromadzonych danych, Progresion podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące ochronie zamieszczonych na Platformie materiałów oraz przechowywanych danych przed pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione. Użytkownik winien jednak mieć świadomość, że korzystanie z usług świadczonych przez sieci informatyczne zawsze wiąże się z ryzykiem, m.in.  poniesienia szkody przez działanie złośliwego oprogramowania, ataków socjotechnicznych i hakerskich. Progresion rekomenduje, by Użytkownik zaopatrzył urządzenie, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował.
 3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania Niedozwolonych Treści;
  2. korzystania ze Platformy w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. korzystania z Platformy w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Progresion,
  4. korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Progresion jest uprawniony do monitorowania i Moderowania Treści. Progresion nie używa narzędzi służących do automatycznego Moderowania treści. 
 5. Progresion umożliwia Użytkownikom zgłaszanie obecność Niedozwolonych Treści w Platformie. Do zgłaszania Niedozwolonych Treści stosuje się odpowiednio postanowienia §6 Regulaminu dotyczącego Reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej.
 6. W zgłoszeniu Użytkownik jest zobowiązany podać:
  1. dokładną elektroniczną lokalizację Treści w postaci bezpośredniego linku URL do Treści,
  2. przyczyny uznania Treści za Niedozwoloną Treść;
  3. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 7. W razie powzięcia informacji o Niedozwolonych Treściach Progresion podejmie stosowane działania mające na celu ich Moderację. W razie powzięcia jakichkolwiek informacji dających podstawę do podejrzenia, że popełniono lub może dojść do popełnienia przestępstwa Progresion zgłosi ten fakt do odpowiednich organów ścigania.
 8. Jeśli Progresion dysponuje danymi umożliwiającymi skontaktowanie się z Użytkownikiem, który umieścił Niedozwoloną Treść, powiadomi go o dokonanej Moderacji. Powiadomienie zawiera co najmniej wskazanie podstawy umownej i/lub prawnej, na której Progresion opiera swoją decyzję.
 9. Użytkownikowi, który umieścił Niedozwoloną Treść, przysługuje prawo odwołania od decyzji Progresion, o której mowa w ust. 13 powyżej. Do składania odwołania postanowienia, §6 Regulaminu, stosuje się odpowiednio. 
 10. Progresion nie ponosi odpowiedzialności za okresową niedostępność Szkolenia, wywołaną przez czynniki obiektywne, w tym siłę wyższą, awarie techniczne czy też związaną z czynnikami leżącymi po stronie dostawców usług informatycznych. Progresion nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane wystąpieniem awarii technicznej. Progresion zastrzega sobie prawo do celowego, przejściowego zaprzestania świadczenia usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Platformy lub do innych koniecznych przerw technicznych. Progresion dokłada wszelkich starań ku temu, by dostęp do Szkolenia był trwały i niezakłócony.
 11. Progresion zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw do Platformy na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Platformą, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Progresion, co nie wyłącza ani nie zmienia praw Użytkownika wynikających z Umowy sprzedaży i Regulaminu.
 12. Dla prawidłowego korzystania ze Szkolenia, Użytkownik powinien zadbać o aktualną wersję posiadanego oprogramowania. Progresion zaleca stosowanie przeglądarek Firefox i Chrome.
 13. Usunięcie konta wiąże się z utratą dostępu do wszystkich bezpłatnych i płatnych funkcjonalności Platformy, w tym do Szkoleń.

§ 5

Odstąpienie od umowy 

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o dostarczanie Szkoleń, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Progresion o utracie prawa odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Progresion przekazał Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy w formie e-mail zgodnie z § 3 ust. 6 Regulaminu.
 2. Użytkownik po opłaceniu Szkolenia, otrzymuje do niego od razu dostęp, gdyż Progresion spełnia świadczenie natychmiast po otrzymaniu płatności i w ten sposób Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy. Szkolenie jest udostępnione w formie transmisji cyfrowej. Nie jest to towar lub usługa na materialnym nośniku, który można po prostu zwrócić. Użytkownik jest proszony o rozważny i przemyślany zakup.  

§ 6

Reklamacje 

 1. Progresion ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową sprzedaży Szkolenia, który istniał w chwili jego dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Szkolenia z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Szkolenia, istniał w chwili ich dostarczenia.
 2. Domniemanie określone w ust.1 powyżej nie mają zastosowania, jeżeli:
 1. środowisko cyfrowe Użytkownika nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Progresion poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy sprzedaży;
 2. Użytkownik, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy sprzedaży o obowiązku współpracy ze Progresion, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Szkolenia z Umową sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika, nie wykonuje tego obowiązku.
 1. Reklamacje należy kierować mailowo na adres e-mail: biuro@chcezostac.pl lub pocztą na adres Progresion Sp. z o.o., ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa.
 2. Progresion zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownika. W tym też terminie zostanie udzielona odpowiedź na reklamację.
 3. W zakresie reklamacji Użytkownik może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności Szkolenia z Umową sprzedaży.
 4. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy sprzedaży w wypadku reklamacji, Progresion może mu uniemożliwić dalsze korzystanie ze Szkolenia, w szczególności poprzez uniemożliwienie dostępu lub zablokowanie konta.
 5. Progresion oraz współpracujący z nim twórcy i wykonawcy dokładają wszelkich starań, aby prezentowany w Szkoleniu materiał miał charakter profesjonalny i był jak najbardziej pomocny w poznaniu podstaw danej dziedziny edukacji, jednakże Progresion nie gwarantuje efektów nauki. Sukces w każdej dziedzinie jest wynikiem pracy i systematycznych wysiłków, pod który szkolenie ma za zadanie kłaść podwaliny.
 6. Progresion podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki, w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 7. Użytkownik może zgłaszać wszelkie nieprawidłowości oraz przerwy w funkcjonowaniu Platformy oraz w dostępie do Szkolenia na adres e-mail: biuro@chcezostac.pl lub pocztą na adres Progresion Sp. z o.o., ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa.

§ 7

Ostrzeżenia o zawartości prezentowanych materiałów 

Szkolenie pt. „Chcę Zostać: Twórcą Rapu” zawiera słownictwo powszechnie uznawane za wulgarne i z tego powodu jest nieodpowiednie dla odbiorców poniżej 12 roku życia, jak również może być nieodpowiednie dla innych młodych odbiorców oraz osób wrażliwych.

§ 8

Promocja „Gwarancja satysfakcji” 

 1. Progresion, do odwołania wprowadza promocję, na mocy której Użytkownikowi nabywającemu Szkolenie w okresie jej obowiązywania, przysługuje prawo żądania zwrotu uiszczonej ceny, jeżeli uzna, że Szkolenie nie spełnia jego oczekiwań.
 2. Prawo żądania zwrotu ceny może być zrealizowane w terminie 14 dni od daty zakupu szkolenia lub 14 dni od daty otrzymania dostępu do Szkolenia (w przypadku zakupu w przedsprzedaży).
 3. Promocja obejmuje wybrane Szkolenia, zgodnie z informacją zawartą na Platformie.
 4. Zwrot uiszczonej ceny nastąpi w ciągu 30 dni od daty złożenia prośby o zwrot. Zwrot następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność.
 5. Progresion zastrzega sobie prawo odwołania promocji w każdym czasie, jak i zmiany jej warunków.

§ 9

Zakup w przedsprzedaży 

 1. Progresion może umożliwić zakup Szkolenia, które nie zostało jeszcze wyprodukowane.
 2. Użytkownik, który zdecyduje się na zakup Szkolenia, za określoną w umowie cenę, nabywa prawo do otrzymania dostępu do Szkolenia na warunkach określonych w Regulaminie, w momencie, w którym film szkoleniowy zostanie ukończony.
 3. Po upływie 3 miesięcy od dnia dokonania zakupu, Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy za zwrotem uiszczonej ceny.
 4. Przed ukończeniem Szkolenia, Progresion może odstąpić od jego produkcji i w ten sposób odstąpić od obowiązku zawarcia umowy. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu wobec Progresion żadne inne roszczenia poza prawem do otrzymania zwrotu uiszczonej ceny.

§ 10

Konkursy w mediach społecznościowych

 1. Progresion może organizować promocje i konkursy w mediach społecznościowych.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny i można w każdej chwili wycofać się z uczestnictwa.
 3. Szczegółowe warunki udziału w danym konkursie zostają podane przez Progresion w momencie jego ogłoszenia, za pośrednictwem danego medium społecznościowego, na którym konkurs jest organizowany.
 4. Przystąpienie do udziału w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na szczegółowe warunki organizacji danego konkursu.
 5. Progresion zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w każdej chwili, bez podania przyczyn. Uczestnikom konkursu nie przysługują wobec Progresion żadne roszczenia w związku z odwołaniem konkursu.
 6. Kryteria wyłaniania zwycięzcy konkursów i promocji pozostawione są uznaniu Progresion i nie podlegają ujawnieniu na żądanie Uczestników. Samo uczestnictwo w konkursie lub promocji nie gwarantuje nagród.

§ 11

Opinie

 1. Każda osoba, która posiada konto, może oceniać Szkolenia dostępne na Platformie i dodać recenzję.
 2. Progresion sprawdza, czy dana recenzja Szkolenia została dodana przez osobę, która faktycznie kupiła Szkolenie na podstawie Umowy Sprzedaży i jeśli okaże się, że tak, wówczas przy danej recenzji Szkolenia dodawany jest komunikat „Zweryfikowana zakupem”. 
 3. W każdym przypadku, gdy przy recenzji Szkolenia nie występuje komunikat „Zweryfikowana zakupem” oznacza to, że recenzja została dodana przez osobę, która nie kupiła na Platformie Szkolenia na podstawie Umowy Sprzedaży lub Progresion nie był w stanie zweryfikować takiego zakupu, a zatem recenzja takiej osoby może być nierzetelna, fikcyjna (niepoparta faktami, doświadczeniem, dowodami) lub wprowadzająca w błąd.
 4. Użytkownik, umieszczając na Platformie jakiekolwiek Treści, w szczególności komentarze lub recenzje, udziela Progresion niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 12

Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin wchodzi w życie 8.04.2024 roku.
 2. W razie zmiany koncepcji prowadzenia Platformy, udostępniania Szkoleń lub wystąpienia innych ważnych przyczyn Progresion zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 3 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na platformie. O zmianie Regulaminu Progresion może dodatkowo zawiadomić Użytkownika drogą elektroniczną na adres zapisany w koncie Użytkownika. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Platformy po wejściu w życie zmiany Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem przez tego Użytkownika zgody na zmienioną treść Regulaminu.
 3. Progresion dąży do polubownego załatwienia wszelkich ewentualnych sporów wszczętych przez Użytkownika i zachęca do zgłaszania uwag, zobowiązując się do ich merytorycznego rozpatrzenia i w razie możliwości, uwzględnienia.
 4. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Progresion a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, zostaje poddane sądom właściwym sądom powszechnym.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Załącznik nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PLATFORMY

1. Minimalne wymagania sprzętowe:

a. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach;
b. Pamięć operacyjna: 512MB;
c. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit;
d. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca;
e. Mysz lub inny manipulator + klawiatura;
f. dostęp do sieci Internet z prędkością co najmniej 512kb/s.

2. Minimalne wymagania oprogramowania:
a. System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile;
b. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5;
c. Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript;
d. Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.